4H-THL:n historiaa

Miten kaikki alkoikaan

4H-Toimihenkilöliitto on perustettu Maatalouskerhoneuvojien Liiton nimellä 6.8.1950 Paimiossa Maatalouskerho-opistolla.

Vuosikokous 1978 vahvisti sääntömuutoksen, jossa liiton tarkoitus määriteltiin sanamuodossa: "4H-Toimihenkilöliiton tarkoituksena on ammatillisena järjestönä valvoa 4H-toimihenkilöiden ammatillisia, palkkauksellisia ja yhteiskunnallisia etuja, ylläpitää yhteishenkeä ja edistää ammatillista järjestäytymistä."


Työehtosopimus ja muuta toimintaa

3.12.1993 syntyi neuvonta-alan työehtosopimus ja yleissitovuuden perusteella se on koskenut koko 4H-kenttää siitä lähtien.

Luottamusmiestoiminnasta työnantajapuolen kanssa saatiin yksimielinen neuvottelutulos jo 2.10.1980. Jyty-liiton myötä sopimus päivitettiin ja allekirjoitettiin uudelleen 6.10.2005 sekä 4H-järjestön rakenneuudistuksen jälkeen jälleen 27.10.2014. 4H-toimihenkilökentässä luottamus- ja varaluottamusmiehet ovat maakuntakohtaisia ja valtakunnallisesti toimii pääluottamusmies ja hänellä varaedustaja. Vaalit käydään kahden vuoden toimikausien välein.

Omaa koulutustoimintaa on järjestetty valtakunnallisella tasolla lähes vuosittain sekä sen lisäksi jäsenyhdistysten toimesta maakunnallisia tilaisuuksia vaihtelevalla aktiivisuudella.

1990-luku toi mukanaan uudet mahdollisuudet työnantajan kanssa tehdyissä laitoskohtaisissa sopimuksissa. Niitä on tehty mm. seuraavista aiheista: nimikeuudistus 4H-neuvojasta 4H-toiminnanjohtajaksi, noudatamme verohallinnon matkustussääntöä, leirien yhteydessä päiväraha myös oman kunnan alueella sekä harjoittelijapalkkasopimus. 4H-Toimihenkilöliiton ja Suomen 4H-liiton yhteiset koulutustapahtumat ja toimihenkilötapaamiset ovat vakiintuneet osaksi toimintaa.

Oma strategia

4H-toimihenkilöliitolle valmistui ensimmäinen oma strategia ja se julkistettiin 28.4.2010 juhlavuosikokouksessa. Strategia määrittelee 4H-toimihenkilöliiton vision, toiminta-ajatuksen ja arvot sekä toiminnan painopistealueet kullekin kolmivuotiskaudelle. Ensimmäinen strategiakausi on vuosina 2011-2013, seuraava 2014-2016, sitten 2017-2019 jne. Uutta strategiaa aletaan valmistella aina hyvissä ajoin edellisen kauden loppua ja strategia vahvistetaan vuosikokouksessa kauden ensimmäisenä vuotena.

Kannanottoja Suomen 4H-liitolle

Kuntarakenne- ym. monet muut uudistukset ovat tuoneet viime vuosina haasteita 4H-toimihenkilöiden jaksamiselle. 4H-toimihenkilöliiton hallitus kirjoitti kannanoton, joka luovutettiin 4H-liitolle huhtikuun lopussa 2009. Kannanotossa 4H-toimihenkilöliitto korostaa mm. yhteistyön mahdollisuuksia toimihenkilöiden työhyvinvoinnin edistämiseksi.
Suomen 4H-liitto toteutti kaikille 4H-toimihenkilöille suunnatun valtakunnallisen työhyvinvointikyselyn lokakuussa 2009 ja vastaava kysely uusittiin syyskuussa 2012 ja siitä alkaen aina kolmen vuoden välein. Tuloksia analysoidaan yhdessä 4H-liiton kanssa.

4H-järjestön historiallinen palvelurakenneuudistus

4H-järjestössä käynnistyi palvelurakenneuudistus vuonna 2012. Sen tavoitteena oli 4H-piirien ja Suomen 4H-liiton yhdistäminen ja tukipalveluiden tuottaminen 4H-yhdistyksille tasalaatuisesti koko maassa. Suomessa 85 vuotta kolmiportaisena toiminut organisaatio haluttiin siis madaltaa ja muuttaa kaksiportaiseksi. 4H-toimihenkilöliitolla oli oma edustaja uudistusta valmistelleessa työryhmässä ja 4H-toimihenkilöliiton hallitus antoi lausunnon uudistuksen jatkamiseksi joulukuussa 2012 sekä helmikuussa 2013. Suomen 4H-liiton edustajakokous 26.4.2013 teki päätöksen rakenneuudistuksesta. Vuoden 2014 alusta alkaen 4H-järjestö on ollut kaksiportainen, paikalliset itsenäiset 4H-yhdistykset ja niille tukipalveluita tuottava Suomen 4H-liitto alueyksiköineen. Tämä uudistus vaikutti 4H-toimihenkilöliiton toimintaan mm. tarpeella uudistaa luottamusmiessopimus sekä alaosastojen toimintaa.

Uusi luottamusmiessopimus sekä sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta

Suomen 4H-liitto ja 4H-toimihenkilöliitto solmivat uuden sopimuksen työsuojelun yhteistoiminnasta, joka astui voimaan 1.1.2014. Valtakunnallisesti työsuojeluvaltuutettuja valitaan kaksi ja varavaltuutettuja neljä. Työsuojelupäällikön nimeää Suomen 4H-liitto.
Uusi sopimus luottamusmiesjärjestelmästä 4H-järjestössä allekirjoitettiin 27.10.2014 ja se perustui Neuvonta-alan runkosopimuksen mukaiseen luottamusmiessopimukseen. Sopimuksen mukaan luottamusmiehiä ja varaluottamusmiehiä valitaan 11 kpl ja heistä yksi valtakunnallinen pääluottamusmies ja varapääluottamusmies. Luottamusmieskaudet ovat edelleen kaksivuotisia 2015-2016, 2017-2018 jne.
 

Paikallinen sopimus koululais-, opiskelija- ja harjoittelijapalkoista

Jotta pystytään luomaan suurempi määrä ns. matalan kynnyksen työpaikkoja nuorille ja siten osaltaan parantamaan nuorten työllistymistä, sopivat 4H-toimihenkilöliitto ja Suomen 4H-liitto 1.6.2012 alkaen Neuvonta-alan runkosopimusta täydentämään koululais-, opiskelija- ja harjoittelijapalkkoihin porrastukset.

Palkkausjärjestelmän uusiminen 1.1.2019 alkaen

Suomen 4H-liitto ja 4H-toimihenkilöliitto sopivat 26.10.2018 4H-järjestössä noudatettaviin Neuvonta-alan runkosopimuksen mukaisiin toimihenkilöiden työehtoihin muutoksia 1.1.2019 alkaen. 4H-yhdistysten toiminnanjohtajat sijoittuvat runkosopimuksen palkkaryhmiin N3 – N5 tehtävän vaativuuden mukaisesti. Muut yhdistyksen palveluksessa neuvonnan tai nuorisotyön tehtävissä työskentelevät sijoittuvat palkkaryhmiin N1- N3. Toimihenkilön kuukausipalkka muodostuu palkkaryhmän mukaisen peruspalkan lisäksi henkilökohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtainen palkanosa on enintään 50% peruspalkasta. Se koostuu 15%:n työkokemuslisästä sekä 35%:n tuloksellisuuslisästä.

Virkamiesliitto, VATL, Jytyliitto...

Valtakunnallinen liitto, johon 4H-toimihenkilöliitto kuuluu, on vaihtunut kolmesti. Virkamiesliiton lopettamisen myötä uusi emo oli Valtionapulaitosten toimihenkilöliitto VATL ry. Vuonna 2005 perustettiin Jytyliitto ja VATL:n purkamistoimet päättyivät syksyllä 2009.

4H-toimihenkilöliitto käsitteli uudet Jytyliiton mallisääntöjen mukaiset säännöt ja vuosikokous 27.3.2007 hyväksyi 4H-THL:lle uudet säännöt. Ne vahvistettiin yhdistysrekisterissä 18.1.2008. Joulukuussa 2007 Jytyn liittohallitus käsitteli jäsenhakemuksemme ja nyt 4H-THL ry on nyt Jytyliiton jäsen.

Uudet säännöt v. 2014 ja v. 2018

Jytyliitto uudisti mallisääntöjään ja 4H-toimihenkilöliiton vuosikokous 28.4.2014 käsitteli niiden mukaisen oman sääntöuudistuksensa. Oleellisin uudistus oli hallituksen koon pienentäminen. Keväästä 2014 alkaen 4H-toimihenkilöliiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3-6 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tällä hetkellä varsinaisia jäseniä on 6. Toinen merkittävä uudistus säännöissä oli se, että vuosikokousta ei enää tarvitse kutsua koolle lähettämällä jokaiselle jäsenelle kutsu kirjepostilla vaan riittää, että kokouskutsu julkaistaan 4H-THL:n kotisivuilla 7 päivää ennen vuosikokousta.

Jytyliitto uudisti mallisääntöjä uudelleen vuonna 2018, jolloin siirryttiin siihen, että liittovaltuusto määrittelee jäsenmaksun suuruuden yhtenäisenä kaikille. Huhtikuussa 2018 myös 4H-toimihenkilöliitto käsitteli vuosikokouksessa uudet säännöt ja otti ne käyttöön noudattaen valtakunnallista yhtenäistä jäsenmaksua.