Luottamusmiehet

Luottamusmiehen tehtävä

Luottamusmies on ammattiliittoon kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Luottamusmieheltä voit kysyä neuvoa työsuhdekysymyksissä.

Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa työsuhteiden eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta sekä työpaikan olosuhteiden kehittämisestä. Luottamusmies on myös mukana ratkomassa työntekijän ja työnantajan välisiä mahdollisia erimielisyyksiä.  

Jos sinulla on työnantajasi kanssa erimielisyys, jota et itse kykene tai osaa ratkaista, kannattaa kääntyä luottamusmiehen puoleen. Jos ongelmat eivät ratkea työpaikan omin voimin, luottamusmies voi ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen ja edelleen Jytyliittoon, josta löytyy työsuhde- ja lakipalveluita.

Luottamusmiehet 2023-2024


Pääluottamusmiehet

Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen toimialue on koko Suomen 4H-liiton toimialue. Pääluottamusmiehemme neuvottelee kollektiivisesti työsuhdeasioista Suomen 4H-liiton kanssa.

Pääluottamusmies Riina Markkola
050 322 274, riina.markkola@4h.fi

Varapääluottamusmiehenä Jaana Lauttaanaho
0400 208 973, jaana.lauttaanaho@4h.fi


Alueelliset luottamusmiehet 2023-2024

AlueLuottamusmiesVaraluottamusmies
LappiTuija Suonnansalo, PosioAnniina Kämäräinen, Salla
Oulu ja KainuuLiisa Tolonen, SuomussalmiMiia Rantala, Kajaani
Keski-PohjanmaaTuire Matilainen, Kälviä
Etelä-PohjanmaaLiisa Kotala, LapuaMiia Katajisto, Ilmajoki
Keski-SuomiMira Jalonen, Laukaa
Pohjois-Savo ja Pohjois-KarjalaRegina Saarela, LeppävirtaPirjo Hämynen, Pielinen
Suur-Savo ja Kaakkois-SuomiJaana Lauttaanaho, Pieksämäen seutuMerja Kuukka, Länsi-Saimaa
Häme ja SatakuntaRiina Markkola, Pirkkala-LempääläHeidi Purojärvi, Ikaalinen
Lounais-Suomi ja Etelä-SuomiAnna Laakkonen, SaloTuovi Löytynoja, Härkätie
Suomen 4H-liittoKatja MommoHilkka Näse

Luottamusmieskorvaus on 1.1.2023 alkaen 88,00 euroa/kk.


LUOTTAMUSMIEHEN TEHTÄVÄT 4H-JÄRJESTÖSSÄ


4H-TOIMIHENKILÖLIITTO 4H-THL ry:n ja SUOMEN 4H-LIITTO ry:n sopimus 27.10.2014

Suurin osa suomalaisista palkansaajista kuuluu ammattiliittoon. Työpaikalla ammattiliittoa ja siihen kuuluvia työpaikan toimihenkilöitä edustaa luottamusmies. Luottamusmies on ensisijainen työntekijöiden edustaja, jonka he valitsevat työehtosopimusten määräysten perusteella. Luottamusmiehen asema perustuu ammattiliiton ja työnantajaliiton solmimiin luottamusmiessopimuksiin ja yhteistoimintalakiin. Luottamusmiesjärjestelmän tehtävänä on työnantajan ja työntekijöiden välisten neuvottelu- ja yhteistoimintasuhteiden ylläpitäminen ja kehittäminen.

Uusi sopimus luottamusmiesjärjestelmästä 4H-järjestössä allekirjoitettiin 27.10.2014 ja se perustuu Neuvonta-alan runkosopimuksen mukaiseen luottamusmiessopimukseen.

Sopimus luottamusmiesjärjestelmästä 4H-järjestössä

Sopijapuolet (4H-toimihenkilöliitto ja Suomen 4H-liitto) ovat yksimielisesti sopineet, että toimipaikoille valitaan luottamusmies ja hänelle varamies edustamaan neuvonta-alan runkosopimuksessa mainitun Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n jäseniä.

Sopijapuolet ovat yksimielisiä siitä, että Suomen 4H-liiton toimialueella 4H-järjestön palveluksessa olevat 4H-toimihenkilöliiton jäsenet valitsevat 10 luottamusmiestä seuraaville alueille: Lappi, Oulu-Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala, Suur-Savo ja Kaakkois-Suomi, Häme ja Satakunta, Lounais-Suomi ja Etelä-Suomi, 4H-liitto

Näistä kymmenestä (10) luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä 4H-toimihenkilöliiton jäsenet valitsevat yhden pääluottamusmiehen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä.

Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen toimialue on koko Suomen 4H-liiton toimialue.

Yhteydenpito luottamusmiesten ja pääluottamusmiehen välillä tapahtuu kustannussyistä ensisijaisesti tietoverkkojen välityksellä.

Luottamusmies edustaa neuvotteluissa vain järjestäytyneitä eli 4H-toimihenkilöliittoon kuuluvia työntekijöitä, mutta yhteistoimintaneuvotteluissa hän voi edustaa myös koko henkilöstöryhmää.

Luottamusmiehen tehtävät

Luottamusmies käy työntekijöiden edustajana neuvotteluja työnantajan kanssa työntekijöiden eduista, työehtosopimuksen soveltamisesta ja työpaikan olosuhteiden kehittämisestä. Luottamusmies ratkoo myös erilaisia esille tulevia erimielisyyksiä työnantajan kanssa. Työnantajana 4H-yhdistyksessä on hallitus, jota neuvotteluissa edustaa puheenjohtaja.

Luottamusmies

  • edustaa työpaikalla 4H-toimihenkilöliittoa ja sen jäseniä
  • valvoo ja soveltaa työehtosopimuksen ja työlainsäädännön toteutumista työpaikalla
  • auttaa ja neuvoo yksittäisiä jäseniä työsuhdekysymyksissä

Lisäksi pääluottamusmies neuvottelee kollektiivisesti työsuhdeasioista Suomen 4H-liiton kanssa.

Jos sinulla on työnantajasi kanssa erimielisyys, jota et itse kykene tai osaa ratkaista, kannattaa kääntyä luottamusmiehen puoleen. Jos ongelmat eivät ratkea työpaikan omin voimin, luottamusmies voi ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen ja edelleen Jytyliittoon, josta löytyy työsuhde- ja lakipalveluita.

Luottamusmiehen valitseminen

Työehtosopimuksessa määrätään luottamusmiehen valitsemisesta. Luottamusmiehet palvelevat 4H-järjestössä oman toimensa ohella. Luottamusmies valitaan vaalilla. Vaalin järjestää 4H-toimihenkilöliitto. Jäsenillä tulee olla mahdollisuus osallistua vaaliin. Yleensä järjestetään vaalikokous, jossa luottamusmiesehdokkaiden välillä suoritetaan vaali. Jos ehdokkaita on vain yksi, hänet voidaan valita suoraan, jos jäsenet niin haluavat.

Neuvonta-alalla ja niin myös 4H-järjestössä luottamusmieskausi on kaksivuotinen; 2017-2018, 2019-2020 jne.

Luottamusmiehen oikeudet

Luottamusmiehellä on oikeus hoitaa tehtäviään työajallaan. Luottamusmiehelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista luottamusmieskorvausta (v. 2018-2020 korvaus on 83 euroa kuukaudessa ja pääluottamusmieskorvaus on 146 euroa/kk. Työsuojeluvaltuutetun korvaus on 42 euroa kuukaudessa. Henkilön hoitaessa molempia em. luottamustehtäviä korvaus on 104 euroa kuukaudessa). 4H-järjestössä on sovittu, että luottamusmieskorvauksen maksaa kunkin luottamusmiehen työnantaja. Suomen 4H-liitto korvaa työnantajalle luottamusmieskorvauksen sivukuluineen.

Erityisen tärkeää on, että luottamusmies saa työnantajalta riittävästi tietoa tehtävänsä hoitamiseksi. Työnantaja on velvollinen

  • huolehtimaan siitä, että luottamusmiehelle ilmoitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa työpaikan toimihenkilöitä välittömästi tai välillisesti koskevista asioista
  • erimielisyystapauksissa antamaan kaikki tiedot, jotka ovat tarpeellisia tapauksen selvittämiseksi

4H-liitto antaa vuosittain luottamusmiehille sopimuksen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä palkkatiedot palkkakehityksen seuraamiseksi. 4H-liitossa työskentelevien osalta tiedot annetaan 4H-liiton luottamusmiehelle.

Jytyliitto järjestää luottamusmiehille koulutusta työlainsäädännöstä, työehtosopimusten tulkinnasta ja neuvottelutilanteiden hoitamisesta. Ammattiliitot ja työnantajaliitot ovat sopineet, että luottamusmiehet voivat osallistua koulutukseen työaikana.

Työsuhdeongelmien ratkaiseminen

Työehtosopimuksessa on sovittu, missä järjestyksessä työsuhde-erimielisyyksistä neuvotellaan

  1. Toimihenkilö ja työnantajan edustaja (yhdistyksissä puheenjohtaja) neuvottelevat ensin asiasta. Toimihenkilön kannattaa olla jo tässä vaiheessa yhteydessä luottamusmieheen ja varmistaa se, mihin hänellä on oikeus. Jos asia jää erimieliseksi, toimihenkilö ottaa uudelleen yhteyden luottamusmieheen.
  2. Luottamusmies ja työnantajan edustaja neuvottelevat asiasta. Käytännössä usein myös pyydetään lausunto Suomen 4H-liitolta. Jos asia jää edelleen erimieliseksi, luottamusmies voi kääntyä asiassa pääluottamusmiehen puoleen.
  3. Mikäli neuvotteluissa ei edelleenkään saavuteta ratkaisua, asia voidaan jättää Jytyliiton hoidettavaksi, jolloin myös Suomen 4H-liitto voi osallistua asian käsittelyyn työnantajan edustajana.

Mikäli asiassa ei saavuteta sopua, se voidaan viedä oikeuden ratkaistavaksi.